Projecten School in Dialoog en Wijk in Dialoog

Zadkine

School is een geweldige plek om jezelf te kunnen ontwikkelen. Ontwikkelen tot iets waarvan je het nooit voor ogen had.

Om ervoor te zorgen dat de studenten van het Zadkine klaar gestoomd zijn voor de grote boze wereld krijgen de studenten verschillende vakken aangeboden, waaronder omgangskunde. ………

Logo-ZADKINE-nieuw.ashx
Gemeente_Rdam_logo_gestapeld_2

Ijselmonde, Lombardije/ Rotterdam 2010

Traject ter bevordering van de communicatie in de wijk, onder andere tussen politie en allochtone jongeren.

Safe School 2010

Vanuit de WDF is een actieve bijdrage geleverd aan het Safe School programma waarin  jongeren in aanraking komen met een mix van activiteiten waaronder de dialoog, onder de noemer van Safe Talk. De stichting Safe School wil hiermee zelfbewustzijn van jongeren bevorderen met als doel een positief realistisch zelfbeeld, zodat jongeren van daaruit gezonde verbindingen kunnen aangaan met en een positieve bijdrage kunnen leveren aan hun omgeving. In 2010 staat het project in het teken van gameverslaving en financiële zelfredzaamheid.

20150203_120915~4
Gemeente_Rdam_logo_gestapeld_2

IJselmonde/Rotterdam

Een drietal sessies om twee ogenschijnlijk rivaliserende groepen, Antilliaanse en Marokkaanse jongeren dichter bij elkaar te brengen en in beter contact te brengen met gemeente en politie

Hoogvliet/Rotterdam

Een eerste sessie met jongeren van het Chillhouse om hen een alternatief te bieden voor de macho-buitenkant wijze waarmee ze elkaar doorgaans aanspreken. Thema: wat is je droom en wat staat er voor je in de weg om dit te realiseren?

Deze sessie, met 12 jongens en 12 meisjes werd door hen als zeer openbrekend en helend ervaren. In grote openheid deelden ze over hun persoonlijke situatie, dilemma’s trauma’s en angsten. Voor de eerste keer konden ze ‘echt iets voor elkaar betekenen’. De jongens en meisjes hebben zich voorgenomen om in hun chillhouse ook een talking stick te maken en hebben de code afgesproken dat wanneer iemand de stick pakt er een ‘break’ is en er echt naar elkaar geluisterd wordt.

Gemeente_Rdam_logo_gestapeld_2
Gemeente_Rdam_logo_gestapeld_2

Hoogvliet/Rotterdam

Aanleiding: een dodelijke schietpartij tussen twee jongeren. Direct na de schietpartij was er grote commotie onder de jongeren in de buurt. Verwijten richting opbouwwerkers en politie. Veel vragen en woede. Naar aanleiding van de eerdere talking stick ervaring is toen de WDF teruggevraagd om een sessie te begeleiden waarin:

– Er op zo rustig en respectvol mogelijke wijze vragen gesteld konden worden aan politie en buurtwerkers.
– Er ruimte was voor traumaverwerking: het delen van zorgen, verdriet en pijn omtrent het gebeurde.
– Waarna weer ruimte kon ontstaan voor gezamenlijk en individueel verantwoordelijkheid nemen, als wijk en als individu in de wijk.

In een zeer spannende en later ontroerende sessie heeft een groep van 45 jongeren, na het stellen van de vragen aan de politie, in eigen cirkels, op zeer emotionele maar opluchtende en opbouwende wijze zich tegenover elkaar geuit over hun situatie, de situatie in de wijk, de uitzichtloosheid die ze ervaren, maar ook over de eigen verantwoordelijkheid die ze daarin te nemen hadden.

Trainen van opbouwwerkers in talkingstick dialoog (in samenwerking met de stichting Opzoomermee uit Rotterdam)

In drie cursussen hebben ca. 34 opbouwwerkers een eerste kennismaking gekregen met het werken met de talkingstick. Inclusief een praktijk-opdracht. De cursisten is gevraagd tenminste één talkingstick dialoog te houden in hun wijk en hiervan een verslag te maken.

De ervaringen zijn op een terugkommiddag met elkaar gedeeld. Met name de combinatie leren, ervaren en het delen van successen en falen is als zeer leerzaam bevonden.

Gemeente_Rdam_logo_gestapeld_2
Gemeente_Rdam_logo_gestapeld_2

Project Jacob Loisplein/Rotterdam

Aanleiding: overlast van jongeren op het pleintje. Sluiten van het buurtcentrum voor jongeren na overlast. Verdere verscherping tussen ouderen en jongeren in de buurt. In samenwerking met de jongerenwerker is een drietal sessies gehouden in het buurthuis. (1x met jongeren, 1 x met ouderen, 1x met alle betrokkenen, incl. politie, woningbouwvereniging, stadsdeelraadvertegenwoordigers etc.) Na aanvankelijk wantrouwen bij beide partijen groeide, door het ervaren van de methodiek het vertrouwen om elkaar onder deze condities onder ogen te zien.
De uitkomst na de eindsessie waren zeer hoopgevend:

  • Begrip over en weer over de benepen situatie waarin men zit. Veel mensen met veel verschillende wensen op een kleine oppervlakte.
  • duidelijke, zelfverzonnen en gedragen afspraken tussen de jongeren en de oudere buurtbewoners over het gebruik van het pleintje
  • opnieuw openstelling van het buurthuis, met:
  • – Verantwoordelijkheden voor de jongeren zelf.
    – Duidelijke afspraken over gebruik, onderhoud en geluidsoverlast
  • Een publieke oproep van een ‘zware jongen’ aan de politie en de buurt om hem een tweede kans te geven. Hij wilde zijn leven beteren maar zag zich iedere keer  gestigmatiseerd doordat hij bij het minste wat in de buurt gebeurde (ten onrechte) van zijn bed werd gelicht. Waardoor hij al twee keer zijn baan verloren was. Deze man verklaarde zichzelf ten overstaande van een cirkel van 60 buurtbewoners als slecht voorbeeld voor zijn tiener buurtgenoten. Hij kreeg een staande ovatie van de hele buurt.

Project Delfshaven/Rotterdam

Een aantal bijeenkomsten in het buurthuis, om het leefklimaat tussen allochtonen en autochtonen en tussen ouderen en jongeren te verbeteren. Aanleiding was de plaatsing van een zogenaamde ‘hangcontainer’, waar noch de ouderen noch de jongeren blij mee waren. De bijeenkomsten hebben bijgedragen tot een betere verstandhouding tussen ouderen en jongeren. Noot: Helaas is hier geen verdere follow-up aan gegeven door de gemeente.

Gemeente_Rdam_logo_gestapeld_2
Gemeente_Rdam_logo_gestapeld_2

Project Drugsverslaafden/Rotterdam

Bijeenkomst in de Pauluskerk met ruim honderd drugs- en alcoholverslaafden. De drugsverslaafden en Nora Storm (begeleidster van drugsverslaafden) waren erg enthousiast. De deelnemers ervoeren het contrast met hun dagelijkse onderlinge verhouden: een veilige en helende wijze om met elkaar over hun persoonlijke situatie te delen. Er zijn drie deelnemers die met ondersteuning de dialoogcirkels als facilitator zelf voortzetten.

Project Aegidiusstraat/Rotterdam

Na vele pogingen om het leefklimaat tussen allochtonen en autochtonen in de buurt rondom de Aegidiusstraat te verbeteren, lijkt het erop dat de dialoogsessies blijvend resultaat op leveren. Er is een “gemengd” wijkcomité (jongeren en ouderen) die alle lopende zaken bespreekt. Het wijkcomité is betrokken bij de herinrichting van het buurtplein. Ook worden er verschillende activiteiten ontplooid in de buurt waardoor de sociale cohesie blijvend lijkt verbeterd.

Gemeente_Rdam_logo_gestapeld_2
Gemeente_Rdam_logo_gestapeld_2

Project 's Gravendijkwal/Rotterdam

Dialoogsessie met alle betrokken van de buurt ’s Gravendijkwal rondom drugsproblematiek. (buurtbewoners, drugsverslaafden, politie, beleidsmakers). Na een onrustige en onwillige start heeft deze sessie opgeleverd:

  • Inleving in elkaars situatie
  • Inzicht dat zowel bewoners en drugsverslaafden eigenaarschap en verantwoordelijkheid voelen over hun wijk en dat hun visies nauwelijks uiteenlopen.
  • In gebundeld eigenaarschap is hierop de dialoog aangegaan met de beleidsmakers om tot een werkbare wijkvisie te komen. Een jaar later geven de bewoners aan dat zij nog steeds de vruchten plukken van deze bijeenkomsten, terwijl zij heel erg ontevreden waren met de gemeente vóór de dialoogsessie. In dit project is de nazorg buiten het gezichtsveld van de World Dialogue Foundation gebleven.

Wilt u meer informatie over de projecten?

Neemt u dan gerust contact met ons op!